Akademický titul by aj po odobratí mohol platiť v zahraničí

Akademický titul by aj po odobratí mohol platiť v zahraničí Ilustračné foto SITA/Michal BurzaBRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – O odobratí podvodne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov by mali rozhodovať vysoké školy. Odvolať sa bude možné na súde. Navrhuje to minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) v informatívnom materiáli, ktorý predloží vláde. Mechanizmus plánuje po diskusii s ministrami zapracovať do návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorú pripraví v roku 2011 a mala by mať účinnosť od januára 2012. "Odoberanie titulov je citlivou otázkou, ktorej riešenie je komplikované, ale je záujem ho nájsť," konštatuje v úvode materiálu Jurzycov rezort. Cieľom úpravy je eliminovať tituly získané korupciou, klientelizmom, pomocou fiktívnej alebo sfalšovanej skúšky či plagiátorstvom.

V zahraničí bude titul platiť
Rezort odporúča, aby mohol správny orgán po nadobudnutí účinnosti novely rozhodnúť o odňatí titulu v lehote troch rokov odo dňa, kedy osoba (neplatne) splnila podmienky na riadne skončenie štúdia, prípadne odo dňa splnenia podmienok na udelenie príslušného titulu. Už teraz však rezort upozorňuje, že nebude môcť zabezpečiť odobratie všetkých originálnych dokumentov ani jeho úradne overených kópii. Napríklad v prípade straty originálneho diplomu. "Napokon nie je možné sa vysporiadať s prípadmi, keď o doklade o vzdelaní už bolo rozhodnuté ako o rovnocennom v zahraničí," tvrdí rezort. Ak by si teda absolvent stihol nechať uznať diplom v inej krajine, za hranicou by ho mohol používať aj po odobratí na Slovensku.

Otáznikom sú i dôvody na odňatie titulu, ktoré Jurzycov rezort nechce definovať široko na úroveň skúmania procesných pochybení počas štúdia alebo overovanie jednotlivých vykonávaných skúšok. "Tieto skutočnosti nie je možné dostatočne preukázať po skončení štúdia. Vysoké školy majú rôzne pravidlá na archiváciu prihlasovania sa na skúšky, zo skúšok sa nerobia záznamy, ku ktorým by sa bolo možné v prípade sporného prípadu vrátiť a podobne," argumentuje ministerstvo. Navrhuje preto zaviesť len odporúčané štandardy, ktoré by napomohli odhaľovaniu podvodov ešte pred riadnym skončením štúdia.

Dôvodom na odobratie titulu musí byť podľa informatívneho materiálu výhradne trestný čin v súvislosti so štúdiom zo strany študenta, tiež vypracovanie kvalifikačnej práce inou osobou či sfalšovanie výsledkov výskumu. Rezort odmieta odoberať tituly v prípade procesného pochybenia zo strany vysokej školy, ako napríklad zloženie skúšobnej komisie v rozpore so zákonom či rozhodnutie o prijatí na štúdium doručené iba doporučene a nie do vlastných rúk. O titul by teda mali prísť tí, ktorí sa dopustia trestných činov falšovania a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, či trestného činu proti priemyselným právam a proti autorskému právu, a to na základe právoplatného rozsudku v trestnom konaní. Informácie o právoplatných rozhodnutiach o zneplatnených diplomoch/dekrétoch by mal združovať verejne prístupný register.

Vo veci má rozhodovať vysoká škola
Vzhľadom na to, že „výhradné právo udeľovať akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly“ majú vysoké školy, v prvom stupni bude vo veci rozhodovať práve vysoká škola. Kompetenciu bude mať rektor ako štatutárny orgán vysokej školy, a to na základe návrhu vedeckej rady vysokej školy. Vzhľadom na trojročnú lehotu na odobratie titulu by pri docentoch a profesoroch mohli nastať prípady, že o odňatí titulu bude rozhodovať tá istá vedecká rada a ten istý rektor, teda tí, ktorí rozhodovali o udelení titulu. Funkčné obdobie príslušných akademických orgánov je totiž štvorročné. Tri roky sú však podľa ministerstva objektívnou lehotou pri mimoriadnych opravných prostriedkoch podľa správneho poriadku, ako aj bežná premlčacia doba v občianskom práve.

Proces odoberania sa bude riadiť správnym poriadkom a v odvolacom konaní občianskym súdnym poriadkom
Konanie ex-offo sa začne na podnet správneho orgánu, teda vysokej školy. Tá môže prijať podnety aj od fyzických alebo právnických osôb. Rektori budú musieť o všetkých podnetoch, začatých konaniach a rozhodnutiach informovať ministerstvo a zároveň ich zverejňovať na svojom webovom sídle s podmienkou zachovania ochrany osobných údajov. Odvolať sa voči rozhodnutiu bude možné na súde v rámci Občianskeho súdneho poriadku. "Súčasne, ak vysoká škola rozhodne, že titul sa neodníme (a takýmto rozhodnutím bude porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis), bude možné využiť existujúce prostriedky, akými sú protest prokuratúra a naň nadväzujúce kroky," konštatuje ministerstvo.

Dôkazmi pred súdom by mali byť právoplatné rozsudky v trestnom konaní a pri ostatných dôvodoch výsledky opakovaných experimentov, právoplatné rozsudky v civilnom konaní vo veci ochrany autorských a priemyselných práv a znalecké posudky. Problematicky sa javia napríklad záznamy z priebehu postupových skúšok či štátnej skúšky, čo by znamenalo zvukovo-obrazové nahrávanie skúšok. Otázne je aj využívanie svedeckých výpovedí, do akej miery si bude svedok pamätať, čo sa stalo, ale aj možná pozitívna či negatívna zaujatosťou voči účastníkovi konania.

Jurzycov rezort bude musieť vyriešiť aj otázky v súvislosti s dôsledkami rozhodnutia v prípade, ak dané vzdelanie, prípadne titul, boli podmienkou zamestnania či prijatia na ďalšie štúdium. Ak vysoká škola rozhodne o neplatnosti titulu, zároveň zneplatní aj prijatie na štúdium študijného programu vyššieho stupňa, ktorého podmienkou bol anulovaný diplom. Rovnako tak zneplatní aj vykonanie rigoróznej skúšky, udelenie titulu docent alebo menovanie za profesora, ak nadväzovali na anulovaný diplom. "Ak pôjde o osobu, ktorá v čase právoplatnosti rozhodnutia o odňatí titulu už bude zapísaná na študijný program vyššieho stupňa, vzhľadom na to, že táto osoba nebude mať v čase právoplatnosti rozhodnutia o odňatí titulu splnenú základnú podmienku na prijatie na štúdium vyššieho stupňa a rozhodnutie o prijatí na toto štúdium bude neplatné, štúdium študijného programu vyššieho stupňa bude ničotné (týka sa to však len štúdia na slovenských vysokých školách)," vysvetľuje ministerstvo s tým, že neplatné budú všetky skúšky, ktoré táto osoba vykonala v študijnom programe vyššieho stupňa.

Môžu nastať prípady, že o titul príde akademik, ktorý rozhodoval a skúšal na postupových skúškach alebo štátnych skúškach, alebo bol garantom študijného programu, ktorý v čase jeho garantovania riadne skončili absolventi, alebo vychoval doktorandov. Tretie osoby dotknuté konaním osoby, ktorej bol odňatý titul, však nebudú postihnuté. V nadväznosti na navrhovanú právnu úpravu bude potrebné postupne novelizovať aj iné právne predpisy, napríklad zákonník práce, právne predpisy upravujúce členstvo v profesijných komorách a pod.

V minulosti bola strata akademických hodností v Československu upravená len v rámci trestného konania
Uplatňovala sa v prípade porušenia zákona na ochranu republiky, v prípade straty čestných občianskych práv či trestu straty štátneho občianstva. Rozhodnutie podľa pripravovanej novely vysokoškolského zákona sa bude týkať iba osôb, ktorých prijímacie konanie, rigorózne konanie, habilitačné konanie či konanie na vymenovanie profesorov sa začalo v čase účinnosti novely zákona, ktorá „odnímanie titulov“ bude upravovať. Tú navrhujú na január 2012.

Navrhovaný mechanizmus má na jednej strane ochrániť občana pred neopodstatneným konaním, keď rozhodnutia budú preskúmateľné súdom a do jeho rozhodnutia nebude rozhodnutie právoplatné. Na druhej strane by mal ponúkať možnosť využiť mimoriadne prostriedky ako protest prokuratúra, v prípade ak rozhodnutím vysokej školy bude porušený zákona alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, pričom sa zabezpečuje monitorovanie konania vysokej školy ministerstvom.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné