Program Slovenskej národnej galérie na máj 2011

Program Slovenskej národnej galérie na máj 2011 BRATISLAVA 19. apríla (WBN/PR) –

Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod., vo štvrtok od 12.00 do 20.00 hod.

Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod., vo štvrtok od 12.00 do 20.00 hod.

SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava
tel.: 02/5443 4119, 02/5443 2081-2 kl. 110, fax: 02 / 54 43 39 71, e-mail: info@sng.sk, web: http://www.sng.sk

AKTUÁLNE VÝSTAVY

Posledný klasik / Ernest Zmeták – umelec a zberateľ
SNG, 2. a 3. posch., Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
2. marec 2011 – 5. jún 2011

Kurátori výstavy: Katarína Bajcurová, Július Barczi

Ernest Zmeták (1919 – 2004) patrí k najvýznamnejším postavám slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia. Repertoár motívov jeho tvorby nebol široký: krajina, jednoduché vidiecke motívy, zátišia, portréty a autoportréty, v grafike aj ľudové balady či biblické výjavy.
Projekt je koncipovaný ako dvojvýstava. Predstavuje tvorbu E. Zmetáka a zároveň dokumentuje jeho bohatú zberateľskú činnosť.

ODDELENIE GALERIJNEJ PEDAGOGIKY

verejnosť

siesta v galérii
Nedeľný „pohodový“ výklad k aktuálnym výstavám v Esterházyho paláci pre všetkých záujemcov/záujemkyne (bez objednávky) prebieha každú druhú nedeľu o 15.00 hod. Výklady poskytujú lektori SNG.

Výklady k výstave posledný klasik | Ernest Zmeták — umelec a zberateľ
8. 5., 22. 5. 2011

Architectura delineata et sculpta / Obraz architektúry v grafike 16. –18. storočia
SNG, 1. posch., Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
31. marec 2011 – 29. máj 2011

Kurátor výstavy: Martin Čičo

Výstava tematizuje architektúru v jej rôznych polohách videnú a stvárňovanú predovšetkým v grafickom médiu, ale aj v kresbe a maľbe 16. – 18. storočia. Približne 160 diel zo zbierok slovenských múzeí a galérií predstaví architektúru od teoretických traktátov (A. Pozzo), cez dobové pohľady na stavby minulé i súdobé až po diela ideálnej, efemérnej a triumfálnej architektúry v období baroka. Pritom je architektúra predstavená nielen z pohľadu architektov a scénografov, ale aj ako prostriedok dekorácie a predmet zobrazovania.

ODDELENIE GALERIJNEJ PEDAGOGIKY

rodina

spoločné nedele v galérii
Tvorivý a zábavný rodinný program, ktorý zapája do objavovania a hry s výtvarným umením všetkých členov rodiny. Je určený pre rodiny s deťmi od 5 rokov a prebieha ako 3-hodinový celok, ktorý má svoju tému a pointu. Tá je vždy inšpirovaná aktuálnymi výstavami a expozíciami. Spoločné nedele v galérii sa konajú raz mesačne vždy v nedeľu od 14.00 do 17.00 hod. Materiál na realizáciu programu a občerstvenie zabezpečuje SNG.

Fantázia v 3D / 1. máj 2011
Inšpirované výstavou Architectura delineata et sculpta

verejnosť

siesta v galérii
Nedeľný „pohodový“ výklad k aktuálnym výstavám v Esterházyho paláci pre všetkých záujemcov/záujemkyne (bez objednávky) prebieha každú druhú nedeľu o 15.00 hod. Výklady poskytujú lektori SNG.

Výklady k výstave Architectura delineata et sculpta
1.5., 15. 5., 29. 5. 2011

ODDELENIE MARKETINGU A TVORBY PROGRAMOV

V SNG číta … Štefan Holčík zo svojich obľúbených autorov na výstave Architectura delineata et sculpta. Obraz architektúry v grafike v 16. – 18. storočí
12. 5. 2011 o 17.00 hod.
Silvester Lavrík jedenkrát v mesiaci diskutuje a číta s osobnosťou slovenskej literatúry.
Vstupné 1,50 €

KABINETY
Minulý rok sme do výstavného programu uviedli nový priestor – Kabinet umenia 20. storočia a Kabinet starého umenia. Vytvorením tohto programového formátu by sme chceli dopriať návštevníkom SNG pestrejší program a zároveň častejšie vystavovať a interpretovať galerijné zbierky (ich najväčšie skvosty), pretože práve kurátorská práca s nimi je jednou z najdôležitejších činností galérie.

Kabinet kuriozít
Kabinet starého umenia
SNG, 1. poschodie, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava
Kurátorka výstavy: Naďa Kančevová
Trvanie: 15. 3. – 17. 7. 2011

Kabinet kuriozít je metaforou historického „Wunderkabinetu“, ktorý sme sa pokúsili naplniť novými obsahmi. Široká škála „kuriozít“ z depozitárov Slovenskej národnej galérie je tu – podobne ako v historických kabinetných zbierkach – prezentovaná na základe asociácií, vzájomných korešpondencií a kontrastov (nie však podľa mena autora, obdobia vzniku či umeleckého programu). Na výstave zároveň po prvýkrát predstavujeme novú akvizíciu – inštaláciu Outsider od Otisa Lauberta, ktorého tvorba poukazuje na úzke prepojenie so svetom kurióznych objektov.

ODDELENIE GALERIJNEJ PEDAGOGIKY

rodina

spoločné nedele v galérii
Tvorivý a zábavný rodinný program, ktorý zapája do objavovania a hry s výtvarným umením všetkých členov rodiny. Je určený pre rodiny s deťmi od 5 rokov a prebieha ako 3-hodinový celok, ktorý má svoju tému a pointu. Tá je vždy inšpirovaná aktuálnymi výstavami a expozíciami. Spoločné nedele v galérii sa konajú raz mesačne vždy v nedeľu od 14.00 do 17.00 hod. Materiál na realizáciu programu a občerstvenie zabezpečuje SNG.
Kuriozity / 29. máj 2011
inšpirované výstavami Kabinet kuriozít a Posledný klasik | Ernest Zmeták — umelec a zberateľ

Blecha
K20+
SNG, SNG, 1. poschodie, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava
Kurátorky výstavy: Dagmar Poláčková, Vladimíra Büngerová
Trvanie: 3. 5. 2011 – 3. 7. 2011

Stále expozície

Staré európske umenie 16. – 18. storočia
Vodné kasárne, 1. poschodie
Koncepcia expozície Ivan Rusina

Expozícia predstavuje v reprezentačnom výbere významné diela starého európskeho umenia renesancie, manierizmu a baroka zo zbierok SNG. Je rozčlenená podľa slohov i jednotlivých európskych škôl: po manierizme (H. van Aachen, D. Beccafumi, J. Brueghel) nasleduje holandská a
flámska maľba 17. storočia (J. van Goyen, F. Francken, H. ten Oever) a talianske umenie
16. – 18. storočia (D. Fetti, A. Carraci, P. Batoni). Expozícia pokračuje menšími kolekciami anglického, nemeckého a španielskeho umenia, ktoré spolu podávajú relatívne ucelený pohľad premien umenia medzi rokmi 1500–1800

Gotické umenie Slovenska
Vodné kasárne, 2. poschodie
Koncepcia expozície Dušan Buran

Expozícia gotického umenia predstavuje okrem známych skulptúr, tabuľových obrazov a rekonštruovaných oltárov od konca 13. až po začiatok 16. storočia v nových kontextoch aj akvizície zbierky gotického umenia posledných desiatich rokov.
Okrem divácky pôsobivej inštalácie kurátor sleduje dva základné ciele: v prvom rade sprostredkovať stredoveký artefakt nielen ako estetický objekt, ale aj ako predmet určitej historickej situácie. Návštevníkom ponúka v rámci nového informačného systému podrobnejšie komentáre k vybratým pamiatkam, kombináciou diel naznačuje geografické súvislosti a v textoch nezabúda ani na ich obsah, štýl, liturgické prostredie či problematiku reštaurovania.

ODDELENIE GALERIJNEJ PEDAGOGIKY

verejnosť

fokus
Raz za mesiac zaostríme pozornosť na jedno vybrané dielo zo zbierok SNG, detailne Vám ho predstaví kurátor/kurátorka na večernom stretnutí — v bielych rukavičkách!

Fokus: sv. Kozma a sv. Damián
Východné Slovensko? Okolo roku 1500
S Dušanom Buranom v priestoroch stálej expozície Gotické umenie na Slovensku
14. máj 2011 o 21.00 hod. (počas Noci múzeí a galérií)

Barokové umenie na Slovensku
Vodné kasárne, 2. poschodie, sála
Koncepcia expozície Katarína Chmelinová

Expozícia barokového umenia predstavuje výberovú kolekciu umeleckých diel zo zbierok SNG, ktorá sleduje vývoj výtvarného prejavu v 17. a 18. storočí na našom území. Zaznamenáva premeny baroka od jeho raných podôb, cez vrcholnú až po neskorú fázu v klasicizujúcich i rokokových polohách. Medzi vystavenými obrazmi sú diela J. Kupeckého, J. Bogdana, ako aj práce nasledovateľov P. Trogera J. L. Krakera a J. I. Mildorfera. Domácu tvorbu zastupujú maliari J. G. Kramer, Š. M. Izbighy, A. F. Oeser a E. Schrott. Sochárska produkcia v dreve, kameni i kove je reprezentovaná prácami V. Stadlera, dielne J. R. Donnera, plastikami D. I. Stanettiho či F. X. Seegena. Celú kolekciu uzatvárajú ukážky odliatkov charakterových hláv od F. X. Messerschmidta.

Umenie 19. storočia na Slovensku
Vodné kasárne, 1. poschodie, chodba
Koncepcia expozície Katarína Beňová

Maliarske a sochárske diela slovenských a so Slovenskom spätých autorov podávajú obraz o umení 19. storočia, ktoré vo vývoji sledovalo stredoeurópsky výtvarný prejav. Prešlo dobovými štýlovými premenami, počínajúc klasicizmom cez biedermeier a romantizmus až k realizmu a plenérizmu, čo dokumentuje tvorba J. Czauczika, K. Marka, J. B. Klemensa, P. M. Bohúňa, L. Mednyánszkeho, D. Skuteckého, J. Hanulu a ďalších. Z výtvarných druhov prevládol u nás najmä portrét, ale záujem sa obracal aj ku krajine, zátišiu a koncom storočia i k žánrovým motívom.

ODDELENIE GALERIJNEJ PEDAGOGIKY

rodina

fun for under fives
Výtvarné umenie, tanec a hudba pre anglicky hovoriace deti mladšie ako 5 rokov a pre ich rodičov. Konajú sa každý týždeň v utorok od 16.15 hod. do 17.30 hod. a v piatok od 10.15 hod. do 11.15 hod. (okrem letných prázdnin). Nový šesť týždenný cyklus začína 3. mája a končí 17. júna 2011.

verejnosť

noc múzeí a galérii v SNG / 14. máj 2011
SNG pripravila aj tento rok skvelý program od obeda až do 24.00 hod. v noci: výstavy, expozície, kurátorské výklady, tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi, divadlo pre deti, koncerty, premietanie filmov, nočná prehliadka galérie a jej zákutí.

Na každý program (okrem siesty v galérii) je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na špecifické potreby a požiadavky vekovej a cieľovej skupiny účastníkov
a účastníčok. Všetky podrobné informácie o obsahu, termíny konania a ceny programov vám radi poskytneme na uvedených kontaktoch.

Slovenská národná galéria Bratislava
Oddelenie galerijnej pedagogiky
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Tel.: 02/ 20 47 62 70
lektori@sng.sk
eva.kotlarikova@sng.sk
marcela.lukacova@sng.sk

ODDELENIE MARKETINGU A TVORBY PROGRAMOV

3. 5. 2011 o 19.00 hod.
Hudba a obrazy / koncert SF z cyklu HO v SNG

Program:
Pred koncertom interpretácia diela zo zbierok SNG

Slovenské gitarové kvarteto: Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo

Pavol Malovec: Ritornel (2010)
Carlo Domeniconi: Oyun
Vladimír Godár: Emmeleia (2002)
Paulo Bellinati: Baiăo de Gude
Paulo Bellinati: A Furiosa
Carlo Domeniconi: Nada
Carlo Domeniconi: Here and Now, op. 129
Ilja Zeljenka / Martin Krajčo: Musica Slovaca
Gabriel Fauré / Martin Krajčo: Pavana
Georges Bizet / William Kanengiser: Carmen suite – výber

SNG, Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2
Vstupné: 5  (zľava 40% pre dôchodcov, študentov, členov Klubu priateľov SNG)
Predpredaj v pokladni SF, Gorkého ul., hodinu pred koncertom v pokladni SNG

14. 5. 2011 od 10.00 do 24.00 hod.
Medzinárodný deň múzeí a galérií / Noc v galérii

17. 5. 2011 o 19.00 hod.
Hudba a obrazy / koncert SF z cyklu HO v SNG
Program:
Pred koncertom interpretácia diela zo zbierok SNG

Komorný súbor Cellomania: Jozef Lupták, violončelo, Jozef Podhoranský, violončelo, Eugen Prochác, violončelo, Ján Slávik, violončelo

Pavol Šimai: Tack
Georg Goltermann: Serenade
Ladislav Kupkovič: Prstoklady – premiéra
Wilhelm Fitzenhagen: Concert-Walzer op. 31
Milan Novák: Noveletta a variácie
Marcin Markovicz: Sláčikové kvarteto č. 2
Vladimír Godár: Pieseň labute
Ľubica Čekovaská: Kukucks Winterlied

SNG, Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2
Vstupné: 5 € (zľava 40% pre dôchodcov, študentov, členov Klubu priateľov SNG)
Predpredaj v pokladni SF, Gorkého ul., hodinu pred koncertom v pokladni SNG

18. 5. 2011 o 18.00 hod.
Dominique Perrault. Prednáška významného francúzskeho architekta.
Kinosála SNG, 1. poschodie, Riečna 1, Bratislava
Vstup voľný

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ CENTRUM

Galerijné informačné centrum
Centrálny katalóg diel výtvarného umenia v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku
SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1
tel.: 02/5443 4119, 02/5443 2081-2 kl. 110, fax: 02 / 54 43 39 71,
e-mail: zlatica.adamciakova@sng.sk
Štúdium na základe žiadosti
utorok – štvrtok: 14.00 –16.00 hod.
streda: 10.00 – 12.00 hod.

Archív výtvarného umenia
SNG, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava 1
tel.: 02/59 22 62 23, 02/ 59 22 61 84, fax: 02/54 43 39 71, e-mail: archiv@sng.sk
Štúdium na základe žiadosti
Študijné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok: 8.30 – 12.00 hod, streda: 14.00 – 16.00 hod.

Knižnica
SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1
tel.: 02/54 43 41 83, 02/54 43 20 81-2 kl. 121, fax: 02/54 43 39 71, e-mail: kniznica@sng.sk,
Knižnica je čitateľom prístupná pondelok piatok 10.00 17.00 hod.
Medzi 12.00 – 14.00 hod. sa publikácie zo skladu na počkanie nevyberajú!

Zmena programu vyhradená.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné